Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://podnogami.pl

DAMKO Damian Kozłowski właściciel sklepu internetowego https://podnogami.pl z siedzibą w Warszawie 02-681 przy ul. Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 469187, NIP 5213098511 , REGON: 141411627, adres mailowy: sklep@podnogami.pl, telefon: 730 190 130,  wprowadza niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://podnogami.pl zwany dalej Regulaminem.

Postanowienia ogólne:

§1.

Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. DAMKO Damian Kozłowski właściciel sklepu internetowego https://podnogami.pl z siedzibą w Warszawie 02-681 przy ul. Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 469187  , NIP 5213098511 , REGON: 141411627, adres mailowy: sklep@podnogami.pl, telefon: 730 190 130
 2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z Regulaminem.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Strony Internetowe – strona https://podnogami.pl,
 5. Telefon  – numer telefonu 730 190 130
 6. Użytkownik– podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.
 7. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 8. Usługi prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 9. Umowa prowadzenia konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy Użytkownikowi Usługę prowadzenia konta.
 10. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
 11. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej.
 12. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie wpłynęło i zostało zarejestrowane.
 13. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki, dodatkowe koszty Zamówienia.
 14. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez Sprzedającego informacji o Towarze na Stronie internetowej.

§ 2.

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego Zamówienia i jest Kupującemu doręczany w formie elektronicznej wraz z Rejestracją Zamówienia. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie „Akceptuję warunki Regulaminu” przed złożeniem Zamówienia.

Umowa prowadzenia Konta:

§ 3.

 1. Celem złożenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z Usługi prowadzenia Konta.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.
 3. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Kupującego.
 5. Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w następujących przypadku ujawnienia przez Sprzedającego okoliczności podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta działań sprzecznych z prawem.
 6. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

Zamówienia:

§ 4.

 1. Zamówienie składa się za pośrednictwem Strony Internetowej (za pośrednictwem Konta lub bez konieczności rejestracji).
 2. Wszystkie ceny zawierają wszelkie podatki, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Koszty dostawy są naliczane wg taryf podanych w dokumencie Koszt dostawy.

§ 5.

Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:

 1. Osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej oraz
 2. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji Zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie oraz
 3. Złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w Rejestracji Zamówienia.

Zawarcie umowy.

§ 6.

 1. Zamieszczona na Stronie internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
 3. Kupujący może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu Zamówienia składa się Sprzedającemu na adres mailowy, z którego Sprzedający wysłał informację Rejestracja Zamówienia, bądź telefonicznie na numer Bezpłatnej Infolinii albo Płatnej Infolinii.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Regulaminem. Wcześniejsze Zamówienia Kupujący może zobaczyć w ramach Konta, po zalogowaniu.

Płatność

§ 7.

 1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
 • płatność przy odbiorze
 • przelew bankowy
 • płatność kartą
 • przelew online przelewy24
 • płatność voucherem (bon towarowy występujący w niektórych akcjach promocyjnych)
 1. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie wywiązał się z zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.
 2. Przy wysyłce Towaru za granicę jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 8.

 1. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
 2. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja zamówienia

§ 9.

Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, a także za granicą, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego.

§ 10.

 1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
 3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
 4. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia, a także jego cenę.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Zamówienie może być realizowane częściami, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 12.

Kupujący będący Konsumentem ma prawo sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest on uszkodzony.

Koszty

§ 13.

Koszty przesyłki Towaru i inne zaakceptowane w formularzu Zamówienia koszty ponosi Kupujący.

§ 14.

Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu Zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

§ 15.

W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt powtórnego nadania zamówionego Towaru wynosi 25 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

Odstąpienie od umowy

§ 16.

Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności, o którym mowa w § 8 ust. 2; odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 17.

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony “Jak kupować” w sekcji “Reklamacje i zwroty”. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: sklep@podnogami.pl
  Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
  PodNogami.pl
  DAMKO Damian Kozłowski
  Aleja Wyścigowa 4 lokal 86
  02-681 Warszawa
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany Towar należy odesłać na adres: PodNogami.pl DAMKO Damian Kozłowski, Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 18.

W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedający może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

Reklamacje

§ 19.

 1. W przypadku gdy sprzedany Towar ma wady Kupujący może skorzystać z następujących uprawnień:
 • żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • żądania wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać na adres PodNogami.pl DAMKO Damian Kozłowski, Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa lub na adres e-mail Sprzedającego sklep@podnogami.pl, za pośrednictwem telefonu, oraz osobiście. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Kupującego. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Kupującego.
 2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 3. Wadliwy Towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres:
  PodNogami.pl DAMKO Damian Kozłowski, Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa
 4. Odesłanie Towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (do pobrania na Stronie Internetowej) ułatwi i może przyspieszyć jej rozpoznanie.
 5. Kupujący ma prawo do odwołania się od wydanej przez Sprzedającego decyzji w sprawie reklamacji w okresie 14 dni od daty przekazania decyzji. Odwołanie należy przesłać na adres mailowy biuro@podnogami.pl lub pocztą na adres PodNogami.pl DAMKO Damian Kozłowski, Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa. Uprawnienie to jest uprawnieniem dodatkowym, przysługującym Kupującemu niezależnie od środków prawnych przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Kupującego związanych z wadliwością Towaru, Kupującemu (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane osobowe

§ 20.

Szanujemy prywatność Kupującego w sklepie https://podnogami.pl. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia Konta, realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

 • Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest PodNogami.pl DAMKO Damian Kozłowski, Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 469187, NIP 5213098511 , REGON: 141411627, adres mailowy: sklep@podnogami.pl, telefon: 730 190 130
 • ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 • ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym usunięcie danych przez Administratora oznacza, że Zamówienia danego Klienta nie mogą być realizowane, jak również, że nie może być prowadzone Konto Kupującego.
 • udostępnienie danych jest dobrowolne,
 • Do podanych informacji dostęp mają pracownicy Sprzedającego lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację Zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze). W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zawiera dokument Polityki Prywatności.

Postanowienia końcowe

§ 21.

Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

§ 22.

Formularz Zamówienia i Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

§ 23.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na Stronach Internetowych są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie lub ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz – w odniesieniu do konsumentów – aktów prawnych regulujących ich prawo i obowiązki, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 24.

 • Prawem właściwym jest prawo polskie.
 • Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumienia się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz telefonicznie.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, w tym w szczególności § 7 ust. 3, § 8 ust. 1, § 9, § 10 ust. 1, § 16 nie dotyczą Konsumentów.